Režim dňa

 

6,00- 7,00  hod.  schádzanie sa detí v zbernej triede

-službu v zbernej triede vykonávajú učiteľky podľa vopred určeného harmonogramu. Preberanie  detí  medzi  učiteľkami  v čase  schádzania  a rozchádzania  je  možné  len  písomne  na  základe aktuálneho  zoznamu  detí  s podpisom  preberajúceho  a odovzdávajúceho  pedagóga.  Preberanie  sa  eviduje v zošite na to určenom.

7,00-9,45 hod.    príchod  detí do  jednotlivých tried,  hry  a hrové  činnosti,  pohybovo  relaxačné  cvičenia,  hygiena,  desiata,  hygiena, edukačné aktivity, hygiena

- hry a hrové činnosti  sú navodené, alebo spontánne hry detí. Môžu byť zaradené 2-3x v priebehu dopoludnia. Ak dieťa v tomto čase pociťuje potrebu ranného dospávania, je mu to umožnené na jeho lôžku, nakoľko nie je priestor spálne stavebne oddelený od herne, čím je nad dieťaťom zabezpečený dohľad pedagóga.

-pohybové a relaxačné cvičenia sa realizujú každý deň v určitom čase pred jedlom, vo vyvetranej miestnosti, ak to počasie dovolí, tak najlepšie vonku.

-edukačné aktivity sú navodzované učiteľom, je to cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť. V EA sa učiteľ snaží uplatňovať všetky zásady, hlavne cieľavedomosti, aktivity, názornosti, primeranosti. EA nesmie deti preťažovať (rešpektuje dĺžku trvania podľa veku).

9,45-11,15 hod.  príprava na pobyt vonku, pobyt vonku s plánovaným   zameraním - pohybové aktivity, vychádzky

-pobyt detí vonku sa v MŠ organizuje každý deň, neskracuje sa bezdôvodne, výnimkou sú len  nepriaznivé meteorologické podmienky ako víchrica, prudký dážď, teploty pod 10 st. C., alebo nadmerné znečistenie ovzdušia. Telesnými cvičeniami a systematickým otužovaním detí sa zvyšuje ich odolnosť voči chorobám. 

11,20 14,00 hod.  hygiena, obed, hygiena, odpočinok

14,00- 16,30 hod.  hygiena, olovrant, hygiena, edukačné aktivity, hry a hrové činnosti, preberanie detí, hry podľa voľby detí až do odchodu domov