O nás
 

Materská škola Párovská 36, Nitra 949 01 Nitra zabezpečuje predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovnou starostlivosťou, prípadne aj poldennou starostlivosťou, bez  vlastnej právnej subjektivity v pôsobení Mesta - Nitry. Zabezpečuje výchovu a vzdelanie detí v predškolskom veku. Dopĺňa rodinnú výchovu a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosť a zručnosti, utvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí ( podľa § 28 školského zákona ). Súčasťou predprimárnej výchovy je príprava dieťaťa na povinnú školskú dochádzku ( podľa vyhlášky 308/2009 MŠ SR  z 15.7.2009, ktorou sa mení vyhláška 306/2008 Z.z. MŠ SR z 23. júla 2008 o materskej škole).  Materskú školu riadi riaditeľ materskej školy, ktorého do funkcie vymenúva a  z funkcie odvoláva Mestské zastupiteľstvo v Nitre na návrh rady školy.
 

Materská škola je 6-triedna s kapacitou 126 detí, ale v šk. r. 2013/2014 je kapacita MŠ 144 detí (po navýšení). Materská škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne  odloženou  povinnou  školskou dochádzkou.  Ak sú vytvorené materiálne, personálne a iné potrebné podmienky a pokiaľ  to umožňuje kapacita predškolského zariadenia a dieťa má osvojené hygienické návyky, materská škola prijíma aj dva a polročné deti. MŠ poskytuje predprimárne  vzdelávanie deťom aj dopoludnia ( poldenný pobyt ), po dohode so zákonným zástupcom. Personálne podmienky sú na kvalitnej úrovni, kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je 100% S účinnosťou od školského roku 2009/2010 sa vzdelávajú deti v materskej škole podľa Školského vzdelávacieho  programu Párovská 36 Nitra,  ktorý   je  vypracovaný  v súlade  so  Štátnym  vzdelávacím programom   ISCED   0   -      pre   predprimárne   vzdelávanie,   dostupnom   na   stránke   www.minedu.sk a www.statpedu.sk . Predprimárne  vzdelávanie  získa dieťa absolvovaním posledného  ročníka vzdelávacieho programu  odboru  vzdelávania  MŠ.  Dokladom  o získanom  stupni  vzdelania  je  osvedčenie  o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
 

Materská škola je umiestnená v účelovej budove, vo zdravotne vhodnom prostredí, ktoré chráni zdravie detí  pred škodlivými faktormi vonkajšieho prostredia, najmä pred hlukom  a zdrojmi znečistenia ovzdušia,  tiež pred negatívnymi výchovnými vplyvmi. Priestorové usporiadanie, funkčné  členenie a vybavenie zariadení pre deti zodpovedá veku, stupňu telesného a duševného vývinu. V prízemí budovy sa nachádzajú tri triedy a na poschodí ďalšie tri. Každá trieda má vlastný vchod, šatňu, príslušenstvo a jedáleň.
 

Špecifikom materskej školy sú zmiešané triedy, t.j. vekovo heterogénne, kde podľa §28 školského zákona je najvyšší počet detí v triede materskej školy 21  pre troj- až šesťročné deti.   Podľa zákona 245/2008 z mája 2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 28 odst. 15  riaditeľka MŠ so súhlasom zriaďovateľa a Štátnej školskej inšpekcie môže prekročiť počet detí v triedach  o tri na každú triedu, teda celkový počet detí môže byť až 144.  Priestory tried a ostatného príslušenstva to dovoľujú v súlade v vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež ( plocha 4 m2 na jedno dieťa dennej miestnosti, ktorá plní funkciu herne i spálne, ležadlo na spanie 1,7 m2, plochu 1,4 m2 na jednu stoličku v jedálni).

Školský dvor má rozlohu   1 940 m2. Je  neoddeliteľnou súčasťou edukačného prostredia MŠ. Jeho rozloha zodpovedá normám na počet detí, teda 2,5 m2  trávnatej plochy a 4 m2 plochy na hranie na jedno dieťa, tiež plocha pieskovísk zaručuje 0,5 m2 na jedno dieťa.

V predškolskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré:

a, je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve

b, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia

c, nemá nariadené karanténne opatrenie