Materská škola Párovská 36, 949 11 Nitra je umiestnená na sídlisku Párovce.

Prevádzka školy je od roku 1982.

V materskej škole sú vytvorené podmienky okrem intaktných detí aj podmienky pre so ŠVVP, ktoré sú integrované v bežnej triede. Deťom so ŠVVP potrebami sa venuje pedagogický zamestnanec (surdopéd).

Budova materskej školy je rozdelená do troch pavilónov, ktoré sú vzájomne prepojené.  Prízemie prvého pavilónu tvoria dve vstupné haly, tri triedy so spálňami, WC pre deti a dospelých, šatne pre tri triedy a  tri jedálne. Na poschodí sú umiestnené tri triedy so spálňami, WC pre deti a dospelých, tri šatne, tri jedálne, sklad čistého prádla a izolačka. Do  hospodárskeho pavilónu sa prechádza vonkajším chodníkom. V hospodárskej budove sa nachádza jedáleň, kancelária riaditeľky MŠ, kancelária vedúcej ZŠS. Všetky priestory budovy sú účelovo využité a zodpovedajú hygienickým požiadavkám na prevádzkovanie materskej školy.

Školský dvor je dostatočne priestranný a využíva sa počas pobytu detí vonku, jeho súčasťou sú hracia veža, vlak, lavičky, 4 pieskoviská , 4 pružinové hojdačky, preliezačky, domček so šmykľavkami, 2 preklápacie hojdačky a altánok. Zariadenie areálu je nainštalované stabilne. Tento priestor je vhodne upravený na pohybovo – relaxačné aktivity detí.

Materská škola poskytuje celodennú, alebo poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku spravidla od troch (vo výnimočných prípadoch od dvoch ak má MŠ vytvorené podmienky) do šesť rokov a deťom pokračujúcim v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami. 

Výchova a vzdelávanie  v materskej škole sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) „Celý rok v krajine rozprávok“, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. ŠkVP je záväzný pedagogický dokument, podľa ktorého sa v materskej škole realizuje edukácia detí. ŠkVP je zákonným zástupcom  detí k dispozícii v každej triede. Zákonní zástupcovia detí sú so ŠkVP oboznámení na plenárnom a triednom stretnutí rodičov/zákonných zástupcov detí.