Materská škola Párovská 36, Nitra 949 01 Nitra zabezpečuje predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovnou starostlivosťou, prípadne aj poldennou starostlivosťou, bez vlastnej právnej subjektivity v pôsobení Mesta - Nitry. Zabezpečuje výchovu a vzdelanie detí v predškolskom veku. Dopĺňa rodinnú výchovu a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí (podľa § 28 školského zákona). Súčasťou predprimárnej výchovy je príprava dieťaťa na povinnú školskú dochádzku ( podľa vyhlášky 308/2009Mš SR z 15.7. 2009, ktorou sa mení vyhláška 306/2008 o materskej škole). Materskú školu riadi riaditeľ materskej školy, ktorého do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva Mestské zastupiteľstvo v Nitre na návrh rady školy.

Materská škola je 7- triedna s kapacitou 156 detí. Materská škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dva a pol do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ak sú vytvorené materiálne, personálne a iné potrebné podmienky a pokiaľ to umožňuje kapacita predškolského zariadenia a dieťa má osvojené hygienické návyky, materská škola prijíma aj dvojročné deti. MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom aj dopoludnia ( poldenný pobyt ), po dohode so zákonným zástupcom. Personálne podmienky sú na kvalitnej úrovni, kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je 100% s účinnosťou od školského roku 2016/2017 sa vzdelávajú deti v materskej škole podľa školského vzdelávacieho programu „Celý rok v krajine rozprávok.“, ktorý je vypracovaný v súlade  so Štátnym vzdelávacím programom pre prepdrimárne vzdelávanie, dostupnom na stránke www.minedu.sk a www.statpedu.sk. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania MŠ.