Zápis detí do materských škôl v zriaˇovateľskej pôsobnosti mesta Nitra

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch

3. a 4. mája 2022 od 8:00 do 16:00 hod.

 

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 • osobne v budove materskej školy v riaditeľni v dňoch 3. a 4. 5.2022

 • poštou na adresu materskej školy - Materská škola Párovská 36, Nitra 949 01

 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mailovú adresu msparovska@smsnitra.sk

 • Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. 

 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 • Prosím rodičov, ktorí sa rozhodnú zapísať dieťa do našej materskej školy, aby prišli  zápisu osobne v dňoch presne na to určených

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti:

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 • výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Okrem týchto zákonných podmienok, podľa § 59 ods. 2 školského zákona sú určené ostatné podmienky prijímania dieťaťa:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí Materskej školy, Párovská 36 Nitra, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

 • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,

 • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ, Párovská 36 Nitra aj v školskom roku 2022/2023,

 • z mesta Nitra/s trvalým pobytom v meste Nitra,

 • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ),

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

 • zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
 • dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy,

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie  pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré si môžete prečítať TU: pokyn č. 3_2021 o spádových materských školách v zriaď. pôs. Mesta Nitry.pdf (2800449)

 

Informácia o materských školách v ktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami:

 • v MŠ Nábrežie mládeže -  samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím 
 • v MŠ Piaristická - samostatná trieda  pre deti s poruchami zraku
 • v MŠ Párovská - pre deti s poruchami sluchu,
 • v MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes
 • v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova- pre deti s celiakou je zabezpečené diétne stravovanie

Formulár žiadosti je na stiahnutie:

 • formulár si môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť v deň zápisu v materskej škole,
 • formulár žiadosti si môže stiahnuť TU: Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (3).doc (47616)
 • na webovom sídle materských škôl www.msnitra.org,
 • na webovom sídle mesta Nitry https://www.nitra.sk/Zobraz/Obsah/18125,