POPLATKY (školné a strava)

Školné:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2,3,4 a dodatku č. 5.

 Materské školy 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole: 

Dieťa v MŠ -  Úhrada v € :

do 3 rokov 50 €

od 3 rokov 14 €

2.2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa 
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 
2.3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa 
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich  kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin, 
c) pomernú časť príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená prevádzka  materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy. §3
 
Rodičia sú povinní školné uhradiť šekom, ktorý dostanú v MŠ, alebo vkladom v pokladni MSÚ, alebo internet bankingom - do 10. dňa v mesiaci. Potvrdenie o zaplatení sú  povinní predložiť triednej učiteľke. Ak tak neurobia, budú riaditeľkou MŠ uvedení do zoznamu - polatky za MŠ- ako neplatiči.
 

Účinnosť od 1.9.2013.

Plné znenie VZN: https://www.nitra.sk/stranka.php?cat.258

Usmernenie č. 2/2013/ OŠMaŠ k spôsobu a podmienkam úhrady príspevku zákonného zástupcu podľa VZN č. 21/2008:

Usmernenie 2_2013 (2).doc (71168)

Dôležité upozornenie:

Od 01.01.2014 zmenilo Mesto Nitra banku na Slovenskú Sporiteľňu
 
Nový bankový  účet SLSP, a.s. : 5028001139/0900, variabilný symbol  2230020111.

 

 


Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č.21/2008 § 4 o školských jedálňach pri MŠ:Strava - Podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR § 9  dieťa musí v MŠ poberať:
a, desiatu, obed a olovrant, ak navštevuje MŠ s celodennou starostlivosťou
b, desiatu alebo olovrant a obed, ak dieťa navštevuje MŠ s poldennou starostlivosťou

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci. Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup  potravín sa od 1.9. 2013

upravuje nasledovne: 1,27 €/ deň:

Desiata : 0,30€

Obed    : 0,72€

Olovrant: 0,25€

1.3. Podmienky úhrady príspevku:
a) príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo 
 žiaka mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci, vo výške uvedenej na dve desatinné miesta 
 v stĺpci úhrada v € a to: 
 - bezhotovostným bankovým prevodom 
- poštovou poukážkou 
Ak pripadne 20. deň v mesiaci na sobotu, nedeľu alebo sviatok, úhrada sa vykoná v najbližší 
pracovný deň. 
Platný doklad o zaplatení úhrady príspevku na nákup potravín je zákonný zástupca dieťaťa alebo 
žiaka povinný predložiť vedúcej jedálne. 
b) odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 14.30 hodiny,  zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe,  odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje 
c) ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období 
d) žiaka alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca  v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod. 
1.4. Podmienky pri zabezpečovaní diétneho stravovania 
Na poskytovanie diétneho stravovania je potrebné vytvoriť nasledovné pracovné podmienky : 
a) materiálno-technické a technologické vybavenie kuchyne musí byť prispôsobené na prípravu diétnych jedál, 
b) musia byť vytvorené vhodné skladovacie podmienky, 
c) dostatok chladiaceho zariadenia, 
d) možnosť nákupu potrebných surovín na prípravu diétnych jedál 
e) vedúca školskej jedálne a kuchárka musí byť odborne spôsobilá na prípravu diétnej stravy 
f) v školskej jedálni zabezpečujúcej diétne stravovanie detí a žiakov je povinná vedúca školskej jedálne viesť samostatný stravný list na prípravu diétnych jedál a musí zabezpečiť rovnomerné  čerpanie finančného pásma v rámci mesiaca 
g) diétne stravovanie musí byť uvedené v prevádzkovom poriadku školskej jedálne (môže byť i formou dodatku), ktorý schvaľuje RÚVZ. 

 

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné  do 14:30 deň vopred telefonicky na t.č. 037/6529898, alebo osobne u pani vedúcej šk. jedálne, prípadne pani učiteliek na triedach. Výnimkou je pondelok, kedy je možné tieto úkony urobiť do 7:15, ak dieťa počas víkendu ochorelo.

Dieťa, ktoré rodič nestihol v prvý deň choroby odhlásiť zo stravy, si môže prevziať obed v čase od 11:00 do 11:15. To, že si rodič príde pre obed, musí oznámiť na tel. čísle 037/6529898 do 10:00.

Spôsob úhrady: *poštovou poukážkou, *trvalým príkazom

Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Upozornenie: V mesiaci september rodičia platia stravu dvakrát. Do 10.9.2015 sú povinní uhradiť stravu za september, do 20.9.2015 sú povinní uhradiť stravu za október.