Milí rodičia, prosím Vás aby ste neplatili školné pokiaľ Vaše dieťa nenvštevuje teraz počas pandémie MŠ. Ak ste zaplatili za mesiac január a február, poplatok sa Vám prenesie na nasledujúce mesiace, t.j. apríl, máj. Nezabudnite, že poplatok je od januára jednotný pre všetky deti a to 20€

 

POPLATKY (školné a strava)

Školné:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

Materské školy 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje:

dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním...20€

Celé znenie VZN č.8/2019 nájdete TU

 

Každé dieťa

Poplatok sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci na NOVÉ Č. Ú: SK1709000000005162048309. Do variabilného symbolu rodič zadá kód svojho dieťaťa (dá mu ho triedna učiteľka), do poznámky pre prijímateľa rodič uvádza: meno dieťaťa, triedu, mesiac/rok.