Oznam ohľadom nosenia rúšky v priestoroch školy!

milí rodičia, kedže sa situácia mení každú chvíľu dovoľte mi pár informácií ohľadom nosenia rúšok v našej materskej škole. V interiéri materskej školy (triedy, jedáleň, šatňa...) deti rúško nenosia. V exteriéry materskej školy a na vychádzke mimo areálu materskej školy budú mať deti ústa prekryté rúškom a to z toho dôvodu, že dochádza ku kontaktu s inými deťmi. Veľmi pekne ďakujem za trpezlivosť a verím, že táto menej príjemná situácia čoskoro skončí a budeme sa môcť vrátiť späť k bežnému chodu materskej školy. 

UPOZORNENIE!!!

Milí rodičia, z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID - 19 v dvoch triedach prechádza naša materská škola do Oranžovej fázy. Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u dieťaťa alebo pracovníka, či pri vyhlásení takejto fázy Úradom verejného zdravotníctva. Okrem uvedených tried prebieha organizácian výchovno - vzdelávacieho procesu štandardným spôsobom. Prosíme rodičov, aby dodržiavali bezpečnostné a hygienické opatrenia (R - O - R) a v priestoroch materskej školy sa zdržiavali iba v čase nevyhnutnom na odovzdanie a prebratie dieťaťa z materskej školy. O ďalších krokoch Vás budeme priebežne informovať.

 

Nové usmernenie platné od 12.10.2020

V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu: 
  • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
  • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom,
  • predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti

 

POZOR, nové usmernenie v prípade choroby Vášho dieťaťa!!!

Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak je dieťa doma do 5 pracovných dní vrátane, pri opätovnom návrate dieťaťa do školy predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov. Pri minimálnych príznakoch počas piatich dní nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára.

 

Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 5 po sebe nasledujúce dni (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) a ochorenie nevyžadovalo návštevu lekára, je potrebné lekára kontaktovať telefonicky, mailom a pod. a oznámiť mu ľahké ochorenie dieťaťa. V tomto prípade a aj v prípade, že ochorenie dieťaťa vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom. Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni (počítajú sa aj víkendy a sviatky), príde 4. deň z akýchkoľvek dôvodov, rodič predkladá pri nástupe len Vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č.4) podpísané rodičom.  

 

Lekár sa NIKDY nevyjadruje ku zdravotnému stavu dieťaťa v zmysle vystavenia potvrdenia, že dieťa je zdravé a ani sa nevyjadruje ku spôsobilosti navštevovať kolektívne zariadenie. Pri nutnosti vyšetrenia dieťaťa lekárom je potrebné rešpektovať Metodické usmernenie pre prácu v ambulancii VLDD vydané MZ SR. Podľa tohto usmernenia sa v ambulancii vyšetrujú deti po telefonickom (mailovom alebo inom dištančnom) dohovore s lekárom, ak to vyžaduje ich zdravotný stav

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení platné od 29.9.2020

 
 

Usmernenie k noseniu rúšok platné od 1.10.2020

Usmernenie k prevádzke platné od 16.9.2020

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby 17269.docx (15300) Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovskom portáli školy.

Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín treba využívať distančný spôsob komunikácie (mailom, telefonicky), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 17272.docx (18154)Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

Usmernenie k nástupu od 2.9.:

1. Sprevádzajúca osoba (len jedna osoba) prináša dieťa do MŠ od 6.00 hod. do 8.00 hod- do budovy sa vchádza s prekrytím horných dýchacích ciest a pri vstupe si treba vydenzifikovať ruky.

2. Sprevádzajúca osoba ide s dieťaťom do pridelenej šatne k triede, dieťa sa prezuje, vyzlečie bundu, odloží si ruksak do skrinky, následne ho sprevádzajúca osoba odovzdá do triedy, kde pri prvom nástupe odovzdá vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa- vyhlásenie si stiahnete tu 17070.docx (17276) , tiež odovzdá aj dotazník a vyhlásenie rodiča pred začiatkom školského roka- stiahnete tu 17069 (1).docx (21338) .  Na základe usmernení sa môže merať aj teplota dieťaťa. 

Sprevádzajúca osoba sa v budove MŠ, v areáli MŠ zbytočne nezdržiava (max 10 min). Je potrebné dodržiavať diskrétnu vzdialenosť. Ak uvidíte, že je v šatni viac rodičov, odporúčame počkať. 

3. Deťom treba priniesť papuče, pyžamko, ruksak v ktorom budú mať náhradné oblečenie, náhradné rúško v prípade potreby. Veci treba podpísať. 

Rodič dieťaťa, ktoré nastupuje prvý krát, prinesie aj prefotenú kartičku poistenca.

4. Hračky z domu do MŠ nenosíme.

5. Poobede sa deti vyzdvihujú z MŠ v čase od 14.30 hod. do 16.30 hod.. Podľa aktuálneho počasia budeme deti odovzdávať buď na školskom dvore alebo vo vnútri. Sprevádzajúca osoba má prekryté horné dýchacie cesty aj pri preberaní dieťaťa z MŠ.

6. Počas poldennej dochádzka sa deti vyzdvihujú v čase od 11.30 hod. do 12.00 hod. Kedy môžete dieťa vyzdvihnúť Vám upresnia pani učiteľky ráno pri preberaní. Prosíme rodičov aby nečakali v budove, ak by deti ešte obedovali.

7. Do škôlky chodia len zdravé deti. Prosíme všetkých rodičov aby choré deti do škôlky nenosili. 

8. Umiestnenie detí si budete môcť prečítať pri hlavnom vstupe (vpredu) na dverách riaditeľni. 

9. Z dôvodu tejto pandemickej situácie sa počas školského roka nebudú uskutočňovať žiadne hromadné akcie, krúžky, besiedky, pobyt v CZ Párovské Háje...

10. Dodržiavame R - O - R - rúško - odstup - ruky!

Pre rodičov k prevádzke od 2.9.2020.docx (27699)