ROZHODNUTIA!

Milí rodičia, rozhodnutie o tom, či je alebo nie je Vaše dieťa do mš prijaté si prídite prevziať osobne do mš v dňoch 7.6., 8.6. a 9.6.2022 od 14:30 do 16:00 hod. K prevzatiu rozhodnutia sú potrební obaja rodičia. V prípade, že ste si pri zápise podpísali vyhlásenie, v ktorom dávate svoj súhlas na prevzatie rozhodnutia inej osobe, stačí, keď príde jeden s rodičov. Kto takéto tlačivo nepodpisoval, môžete si ho stiahnuť TU: písomné vyhlásenie doručenie rozhodnutia.docx (15874).
Ďakujem

 

Zápis detí na školský rok 2022/2023

Všetky informácie o zápise si nájdete v zložke 

Zápis detí na lište vľavo. 

Ďakujem

OZNAM 26.2.2022

Zmeny a aktualizácie opatrení  vzhľadom na aktuálnu situáciu ochorenia Covid 19 na Slovensku . 

Platné vyhlášky ÚVZ : vyhlaska_25.pdf (238871)   vyhlaska_26.pdf (227800)

 

Vstup do priestorov: vstup do priestorov od 28.2. 22.docx (17584)

 

Bezpríznakovosť:  Každý  zákonný  zástupca dieťaťa  predkladá tlačivo o bezpríznakovosti pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní  3  a viac po sebe nasledujúcich dní  (vrátane víkendov a sviatkov)   tlačivo o bezpríznakovosti platné od 26.2.2022 : bezpríznakovosť od 28.2.22.docx (28656)

Prerušenie  vyučovania:Ak sa v škole vyskytne dieťa  alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie  Covid 19, tak deti  a zamestnanci,  ktorí s ním boli v úzkom  kontakte NEJDÚ DO  KARANTÉNY, pokiaľ neprejavujú známe príznaky ochorenia Covid 19, tieto  deti  musia  mať 10 dní  prekryté horné dýchacie cesty  rúškom, zamestnanci respirátorom  FFP 2. Deti do  6 rokov  majú výnimku z nosenia rúšok .

Výnimka z karantény: Je v prípade  úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou mimo školy, môžu si  ju uplatniť:Tí ktorí prekonali  Covid – 19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku testu PCR  a kompletne zaočkovaní.

Ospravedlnenie  dochádzky: Zákonný zástupca môže  ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predškolské vzdelávanie na 7 po sebe idúcich vyučovacích  dní  ( víkendy a sviatky sa do toho nezarátavajú ) aj z dôvodu ochorenia . Po 7 dňoch predkladá zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára. Potvrdenie od lekára môže byť  Vám a škole zaslané e – mailom, takéto potvrdenia, ktoré Vám lekár pošle e –mailom  zasielajte  na  triedny e – mail  Vašej triedy.  Lekár  môže  ospravedlnenie  škole oznámiť aj telefonicky, tento  spôsob  v našej materskej škole  neodporúčane  vzhľadom na to, že  pevnú telefonickú  linku  materskej školy  nie sme schopní kvôli  VVČ  vždy   prijať. Zákonní zástupcovia detí s nepovinným predprimárným vzdelávaním, teda  deti, ktoré neplnia  povinné predškolské vzdelávanie potvrdenie od lekára  NEPREDKLADAJÚ .  

OČR: Rodič má nárok na OČR, ak riaditeľ alebo RÚVZ rozhodol  o prerušení vyučovania, zákonný zástupca može žiadať o OČR priamo na  webovej stránke Sociálnej poisťovne, nárok na  OČR  vzniká aj ak dieťa  vyžaduje  celodenné ošetrenie   na základe potvrdenia od  lekára  pre deti a dorast .

Ak zákonný zástupca   nechá dieťa dom na základe vlastného rozhodnutia  nárok na OČR mu nevzniká. 

  • Naďalej je nutné dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia:

  • dezinfekcia rúk, 

  • dieťa si pred vstupom do triedy umýva ruky v umývarke príslušnej triedy  

  • dodržiavať 2m odstup

  • vstup zákonných zástupcov do areálu školy s rúškom 

  • v šatni sa zdržujú max. 10 minút   

  • Dieťa má rúško v skrinke, počas pobytu v materskej škole rúško nemá           

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Ďakujeme za  pochopenie  a dodržiavanie opatrení  prajeme všetkým  pevné zdravie .

 


                                                           

 

 

  •  
  • Ďakujeme za porozumenie, trpezlivosť  a prajeme všetkým pevné zdravie .....