ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA!!!

Milí rodičia, brány našej materskj školy sa otvoria dňa 5.9.2022.

Dňa 2.9.2022 bude riaditeľké voľno: Oznámenie o riaditeľskom voľne (1).docx (17981) 

 

Dôležitý oznam!!!

Oznam sa týka všetkých rodičov, ktorých deti budú v školskom roku 2022/2023 plniť povinné predprimárne vzdelávanie "čiže budú predškoláci".
Od 1.7.2022 sa zmenili podmienky v poskytovaní dotácie na stravu. V zmysle § 4 ods. 3 písm. c) Zákon o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ, a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením. V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu, v sume 70€ mesačne, tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu. Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písmeno c zákona o dotáciách nie je možný. Nárok na poskytnutie dotácie na stravu od 1.7.2022 poukazuje rodič dieťaťa novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu.
Ak spĺňate podmienky na dotáciu na stravu, do 1.8.2022 je nevyhnutné predložiť riaditeľke MŠ jedno z nasledovných potvrdení:
potvrdenie, že ide o dieťa v HN, ŽM - môžete si ho stiahnuť TU:
nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus.
V prípade, že nepredložíte žiadne potvrdenie , berieme na vedomie, že. si neuplatňujete nárok na dotáciu na stravu.

OZNAM 26.2.2022

Zmeny a aktualizácie opatrení  vzhľadom na aktuálnu situáciu ochorenia Covid 19 na Slovensku . 

Platné vyhlášky ÚVZ : vyhlaska_25.pdf (238871)   vyhlaska_26.pdf (227800)

 

Vstup do priestorov: vstup do priestorov od 28.2. 22.docx (17584)

 

Bezpríznakovosť:  Každý  zákonný  zástupca dieťaťa  predkladá tlačivo o bezpríznakovosti pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní  3  a viac po sebe nasledujúcich dní  (vrátane víkendov a sviatkov)   tlačivo o bezpríznakovosti platné od 26.2.2022 : bezpríznakovosť od 28.2.22.docx (28656)

Prerušenie  vyučovania:Ak sa v škole vyskytne dieťa  alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie  Covid 19, tak deti  a zamestnanci,  ktorí s ním boli v úzkom  kontakte NEJDÚ DO  KARANTÉNY, pokiaľ neprejavujú známe príznaky ochorenia Covid 19, tieto  deti  musia  mať 10 dní  prekryté horné dýchacie cesty  rúškom, zamestnanci respirátorom  FFP 2. Deti do  6 rokov  majú výnimku z nosenia rúšok .

Výnimka z karantény: Je v prípade  úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou mimo školy, môžu si  ju uplatniť:Tí ktorí prekonali  Covid – 19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku testu PCR  a kompletne zaočkovaní.

Ospravedlnenie  dochádzky: Zákonný zástupca môže  ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predškolské vzdelávanie na 7 po sebe idúcich vyučovacích  dní  ( víkendy a sviatky sa do toho nezarátavajú ) aj z dôvodu ochorenia . Po 7 dňoch predkladá zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára. Potvrdenie od lekára môže byť  Vám a škole zaslané e – mailom, takéto potvrdenia, ktoré Vám lekár pošle e –mailom  zasielajte  na  triedny e – mail  Vašej triedy.  Lekár  môže  ospravedlnenie  škole oznámiť aj telefonicky, tento  spôsob  v našej materskej škole  neodporúčane  vzhľadom na to, že  pevnú telefonickú  linku  materskej školy  nie sme schopní kvôli  VVČ  vždy   prijať. Zákonní zástupcovia detí s nepovinným predprimárným vzdelávaním, teda  deti, ktoré neplnia  povinné predškolské vzdelávanie potvrdenie od lekára  NEPREDKLADAJÚ .  

OČR: Rodič má nárok na OČR, ak riaditeľ alebo RÚVZ rozhodol  o prerušení vyučovania, zákonný zástupca može žiadať o OČR priamo na  webovej stránke Sociálnej poisťovne, nárok na  OČR  vzniká aj ak dieťa  vyžaduje  celodenné ošetrenie   na základe potvrdenia od  lekára  pre deti a dorast .

Ak zákonný zástupca   nechá dieťa dom na základe vlastného rozhodnutia  nárok na OČR mu nevzniká. 

  • Naďalej je nutné dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia:

  • dezinfekcia rúk, 

  • dieťa si pred vstupom do triedy umýva ruky v umývarke príslušnej triedy  

  • dodržiavať 2m odstup

  • vstup zákonných zástupcov do areálu školy s rúškom 

  • v šatni sa zdržujú max. 10 minút   

  • Dieťa má rúško v skrinke, počas pobytu v materskej škole rúško nemá           

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Ďakujeme za  pochopenie  a dodržiavanie opatrení  prajeme všetkým  pevné zdravie .

 


                                                           

 

 

  •  
  • Ďakujeme za porozumenie, trpezlivosť  a prajeme všetkým pevné zdravie .....