Zápis detí do MŠ

Termín zápisu detí do našej MŠ bude dňa 09.05.2018 od 8:00 do 16:00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Nitre v kongresovej sále (č. dverí 634 - 1. poschodie).
 
Deň otvorených dverí vo všetkých MŠ bude v dňoch 24. a 25.  apríla 2018 v čase od 14.30 do 16.30 hod.
 
K zápisu je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie, ktorá musí byť podpísana oboma zákonnými zástupcami (pokiaľ sú uvedení v rodnom liste), k žiadosti je potrebné pridať aj potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde musí byť vyznačená informácia o zaočkovaní, resp. nezaočkovaní dieťaťa. Tiež rodný list dieťaťa k nahliadnutiu.
 
Podmienky prijatia dieťaťa sú stanovené riaditeľkou školy a sú prerokované a schválené pedagogickou radou  a sú platné pre prijímanie detí do MŠ na školský rok 2017/2018. Prednostne sa prijímajú:
1. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
2. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku a sú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
3. deti, ktoré dovŕšia tri roky života
4. deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ
5. deti, ktorých trvalý alebo prechodný pobyt je v Nitre
6. deti, ktoré majú zvládnuté základné sebaobslužné návyky (bez plienok, samostatnosť pri jedení, obliekaní, používaní WC..)
 
Deti, ktoré nedovŕšia tri roky sa budú prijímať iba v prípade voľnej kapacity
 
Rodič si môže stiahnuť žiadosť o prijatie z webovej stránky Mesta Nitry www.nitra.sk a z www.msnitra.org.
 
Osobitné podmienky:
V zmysle usmernenia zriaďovateľa č. 1/2007 PÚ k zápisu detí na predprimárne vzdelávanie sa stanovujú nasledovné podmienky pre rodičov:
- vyplnenie žiadosti a potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa s povinnou informáciou o očkovaní dieťaťa
- odovzdanie žiadosti a požadovaných dokladov
- prevzatie rozhodnutia o prijatí/neprijatí, najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roku osobne v materskej škole
- potvrdenie prevzatia rozhodnutia podpisom
 
Riaditeľka na zápise rodičovi oznámi spôsob a termín prevzatia rozhodnutia.